Skip to the contentVítejte na stránce 2. ročníku podnikatelské a inovační soutěže
JA Start Up 

Program "JA Start Up " je podnikatelský vzdělávací program JA Czech a JA Europe, který je současně realizován na 300 univerzitách po celé Evropě s účastí více než 15 000 studentů

Program dává studentům ve věku 18-30 let příležitost rozvíjet vlastní podnikatelský nápad a pomáhá jim uplatnit své dovednosti v různých oblastech podnikání. Studenti tvoří týmy a po dobu 1-2 semestrů pracují na rozvoji podnikatelského nápadu s podporou mentorů.   

 

Informace ke kurzu a jeho obsah

Během 1-2 semestrů utvoříte malé podnikatelské projekty s týmem (max. 5 osob) a budete postupovat krok za krokem podle všech nezbytných bodů, abyste na konci programu byli schopni odprezentovat kompletní podnikatelský nápad. Zároveň budete mít také možnost účastnit se v rámci roku doprovodných specializovaných eventů a soutěží a zúčastnit se tak evropského finále. Kurz je postaven tak, aby Vás rozvíjel v oblasti kreativního myšlení, řešení problémů, komunikačních a prezentačních dovedností, týmové spolupráce a zároveň abyste si osvojili dovednosti vedoucí k úspěšnému stanovování cílů a efektivnímu plánování time managementu. Příjemným bonusem k získaným informacím můžou být i extra kredity, kterými Vás škola odmění v případě úspěšného absolvování.

Studentské skupiny se do programu JA Start Up zapojují následujícím způsobem:

 

Přihláška do kurzu souvisejícího s podnikáním a inovacemi na Vaší univerzitě / vysoké škole.

 

Témata, kterými se program bude zabývat, zahrnují:

 • Úvodní informace
 • Právní aspekty podnikání
 • Hledání nápadů
 • Průzkum trhu
 • Předmět podnikání
 • Finanční řízení
 • Firemní komunikace
 • Branding
 • Marketingová komunikace
 • Výroba prototypu/produktu
 • Prodej produktu a prodejní techniky
 • Výroční zpráva
 • Tipy a triky na úspěšnou prezentaci

 

Vzdělávací materiál

Ke všem základním tématům je na platformě Programu k dispozici bohatý výukový materiál, zatímco ve vybraných tématech Experti poskytují další nápady a znalosti prostřednictvím Webinářů. Navíc zkušení manažeři z organizací a podniků budou poskytovat průběžné poradenství a budou působit jako mentoři.

 

Zimní semestr:

Soutěže:

Na konci semestru se vyhlašují tyto soutěžní kategorie a aktivity během semestru směřují k tvorbě soutěžních podkladů

 1. Top Brand – Vizuální Identita (Hodnotící podklady: Odevzdání loga a 30sekundového reklamního spotu)
 2. Top Project – Největší potenciál projektu (Hodnotící podklady: Zpracovaný LeanCanvas projektu + prototyp výrobku)

Letní semestr:

Soutěže:

 1. Top Marketing– zpracovaný marketinkový plán (realizovaný nebo připravený) + Q&A na JA EXPO
 2. Top Finance– předložená výroční zpráva + Q&A na JA EXPO
 3. Top Business Pitch– anglická prezentace na JA EXPO
 4. Top JA StartUp– Vítěz reprezentující ČR na mezinárodní soutěži - (Kombinace všech výstupů z jednotlivých kategorií)Welcome on the page of the 2nd year of the business and innovation competition
JA Start Up 

The "JA Start Up" programme is an entrepreneurial education programme of JA Czech and JA Europe, which is simultaneously implemented at 300 universities across Europe with the participation of more than 15,000 students.

The programme gives students aged 18-30 the opportunity to develop their own business idea and helps them to apply their skills in different areas of entrepreneurship. Students form teams and work for 1-2 semesters to develop a business idea with the support of mentors.  

 

Course information and content

During 1-2 semesters, you will form small business projects with a team (max 5 people) and follow step by step all the necessary points to be able to present a complete business idea at the end of the program. At the same time, you will also have the opportunity to take part in accompanying specialised events and competitions throughout the year to participate in the European final. The course is designed to develop you in the areas of creative thinking, problem solving, communication and presentation skills, teamwork, while also equipping you with skills leading to successful goal setting and effective time management planning. A nice bonus to the information you gain may be the extra credits the school will reward you with if you successfully complete the course.

Student groups participate in the JA Start Up programme in the following way:

 

Applying for a course related to entrepreneurship and innovation at your university/college.

 

Topics to be covered include:

- Introductory information

- Legal aspects of business

- Finding ideas

- Market research

- The subject of entrepreneurship- Financial management

- Corporate communication

- Branding

- Marketing communication- Prototype/product production

- Selling the product and sales techniques

- Annual report

- Tips and tricks for a successful presentation

 

 

Educational material

A wealth of educational material is available on the Program platform for all core topics, while in selected topics Experts provide additional ideas and knowledge through Webinars. In addition, experienced managers from organisations and businesses will provide ongoing advice and act as mentors.

 

Winter Semester:

Competitions:

The following competition categories are announced at the end of the semester, and activities during the semester are geared toward creating competition submissions

 1. Top Brand - Visual Identity (Judging submissions: Logo and 30-second commercial spot submission)
 2. Top Project - The greatest potential of the project (Evaluation documents.)

 

Summer semester:

Competitions:

 1. Top Marketing - elaborated marketing plan (implemented or prepared) + Q&A at JA EXPO
 2. Top Finance - annual report submitted + Q&A at JA EXPO
 3. Top Business Pitch - English presentation at JA EXPO
 4. Top JA StartUp - Winner representing the Czech Republic at the international competition - (Combination of all the results from each category)

Přihláška do programů

Předběžná přihláška do výukových programů - VYSOKÉ ŠKOLY

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!