Skip to the content


 

Skills4Retail je nový projekt zaměřený na podporu vzdělávání a rozvíjení dovedností mladých lidí připravujících se na vstup na pracovní trh v oblasti maloobchodu a také na rekvalifikaci a posílení dovedností stávajících pracovníků maloobchodního sektoru. Vznikl z potřeby zvýšit povědomí o tomto stěžejním segmentu ekonomiky, jehož význam je dlouhodobě nedostatečně reflektován. Faktem však zůstává, že oblast obchodu a služeb se přinejmenším z pohledu spotřebitele dotýká každého jednotlivce. Potřeba trhu přivést novou kvalifikovanou pracovní sílu a zvýšit význam sektoru jako takového, vytváří tlak na odezvu ze strany zaměstnavatelů, škol a odborných institucí.
 
Cílem je tedy především zvýšit odbornost a kvalifikaci, tedy poskytnout odpovídající vzdělávání a připravit studenty na budoucí zapojení se na pracovním trhu. Důraz je kladen především na aktuální výzvy současnosti v oblasti digitálních dovedností, šetrnosti vůči životnímu prostředí a posilování psychické odolnosti v náročném a stresujícím prostředí.
 
JA Czech (www.jaczech.cz) jako spolupracující organizace JA Europe, plně participuje na vytvoření unikátního vzdělávacího programu, který bude odrazem zmapované aktuální situace a podpoří naplnění potřeb v maloobchodní sféře. K projektu Skills4Retail se v rámci nově vytvořené platformy mají možnost vyjádřit odborníci z řad vzdělávacích institucí, zaměstnavatelů ze soukromého sektoru a také orgánů státní správy. Po vyhodnocení klíčových dovedností, které je zapotřebí ve spolupráci všech subjektů rozvíjet, bude vypracován a spuštěn edukační program s jednotlivými moduly pro střední školy, který bude uzpůsoben na míru požadavkům doby a trhu a jenž vhodně doplní stávající podobu výuky a zvýší kvalifikační předpoklady studentů v rámci přípravy na jejich budoucí úspěšné uplatnění se.
 
Rozvoj projektu Skills4Retail bude v České republice v jeho začátcích průběžně testován Karlínskou obchodní akademií v Praze, která je klíčovým partnerem tohoto projektu právě na straně odborných škol připravujících mládež na kariéru v maloobchodním sektoru. Do projektu se v rámci České republiky postupně zapojí i další střední školy a kraje, které poskytnou svou zpětnou vazbu.
 
Projekt Skills4Retail byl spuštěn na podzim 2023 a je koncipován na čtyřleté období. Zároveň se JA Czech podílela aktivně na přípravné fázi v průběhu celého roku 2023. Je podporován Evropskou unií, více informací na www.skills4retail.eu.

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!