Skip to the contentVítejte na stránce 1. ročníku podnikatelské a inovační soutěže
JA Start UpProgram "JA Start Up " je podnikatelský vzdělávací program JA Czech a JA Europe, který je současně realizován na 300 univerzitách po celé Evropě s účastí více než 15 000 studentů

Program dává  studentům ve věku 18-30 let příležitost  rozvíjet vlastní podnikatelský nápad a pomáhá jim uplatnit své dovednosti v různých oblastech podnikání. Studenti tvoří týmy a po dobu 1-2 semestrů pracují na rozvoji podnikatelského nápadu s podporou mentorů.   


Informace ke kurzu a jeho obsah

Během 1-2 semestrů utvoříte malé podnikatelské projekty s týmem (max. 5 osob) a budete postupovat krok za krokem podle všech nezbytných bodů, abyste na konci programu byli schopni odprezentovat kompletní podnikatelský nápad. Zároveň budete mít také možnost účastnit se v rámci roku doprovodných specializovaných eventů a soutěží a zúčastnit se tak evropského finále. Kurz je postaven tak, aby Vás rozvíjel v oblasti kreativního myšlení, řešení problémů, komunikačních a prezentačních dovedností, týmové spolupráce a zároveň abyste si osvojili dovednosti vedoucí k úspěšnému stanovování cílů a efektivnímu plánování time managementu. Příjemným bonusem k získaným informacím můžou být i extra kredity, kterými Vás škola odmění v případě úspěšného absolvování.

Studentské skupiny se do programu JA Start Up zapojují následujícím způsobem:


Přihláška do kurzu souvisejícího s podnikáním a inovacemi na Vaší univerzitě / vysoké škole.


Témata, kterými se program bude zabývat, zahrnují:

 • Úvodní informace
 • Právní aspekty podnikání
 • Hledání nápadů
 • Průzkum trhu
 • Předmět podnikání
 • Finanční řízení
 • Firemní komunikace
 • Branding
 • Marketingová komunikace
 • Výroba prototypu/produktu
 • Prodej produktu a prodejní techniky
 • Výroční zpráva
 • Tipy a triky na úspěšnou prezentaci


Vzdělávací materiál

Ke všem základním tématům je na platformě Programu k dispozici bohatý výukový materiál, zatímco ve vybraných tématech Experti poskytují další nápady a znalosti prostřednictvím Webinářů. Navíc zkušení manažeři z organizací a podniků budou poskytovat průběžné poradenství a budou působit jako mentoři.


Zimní semestr:

Soutěže:

Na konci semestru se vyhlašují tyto soutěžní kategorie a aktivity během semestru směřují k tvorbě soutěžních podkladů

 1. TopBrand - Vizuální Identita (Hodnotící podklady: Odevzdání loga a 30 sekundového reklamního spotu)
 2. TopProject - Největší potenciál projektu (Hodnotící podklady: Zpracovaný LeanCanvas projektu + prototyp výrobku)

Letní semestr:

Soutěže:

 1. Marketing – zpracovaný marketinkový plán (realizovaný nebo připravený) + Q&A na JA EXPO
 2. Finanční řízení – předložená výroční zpráva + Q&A na JA EXPO
 3. Business Pitch – anglická prezentace na JA EXPO
 4. STEM Projekt – Prototyp nebo finální produkt
 5. MediaCup – Průběžné hlášení PR aktivit
 6. JA StartUp – Vítěz reprezentující ČR na mezinárodní soutěži - (Kombinace všech výstupů z jednotlivých kategorií)Welcome on the page of the 1st year of the business and innovation competition
JA Start UpThe "JA Start Up" program is a business education program of JA Czech and JA Europe, which is currently implemented at 300 universities throughout Europe with the participation of more than 15,000students.

The program gives students aged 18-30 the opportunity to develop their own business idea and helps them apply their skills in various areas of business. Students form teams and work on the development of a business idea with the support of mentors for 1-2 semesters.


Course information and its content

During 1-2 semesters you will create small business projects with a team (max. 5 people) and you will proceed step by step according to all the necessary points so that you will be able to present a complete business idea at the end of the program. At the same time, you will also have the opportunity to take part in accompanying specialized events and competitions during the year and thus take part in the European finals. The course is built to develop you in the field of creative thinking, problem solving, communication and presentation skills, teamwork and at the same time to acquire skills leading to successful goal setting and effective time management planning. Extra credits with which the school will reward you in the event of successful completion can also be a pleasant bonus to the information obtained.

Student groups participate in the JA Start Up program as follows:


Application for a course related to business and innovation at your university / college.


Topics covered will include:

 1. Introductory information
 2. Legal aspects of business
 3. Searching for ideas
 4. Market research
 5. Scope of business
 6. Financial management
 7. Company communication
 8. Branding
 9. Marketing comunication
 10. Prototype / product production
 11. Product sales and sales techniques
 12. Annual Report
 13. Tips and tricks for a successful presentation


Educational material

A rich teaching material is available on all the basic topics on the Platform of the Program, while in selected topics the Experts provide further ideas and knowledge through Webinars. In addition, experienced managers from organizations and companies will provide ongoing advice and act as mentors.


Winter semestr:

Competitions:

At the end of the semester, these competition categories are announced and activities during the semester are aimed at creating competition materials

 1. TopBrand - Visual Identity (Evaluation materials: Submitting a logo and a 30-second advertising spot)
 2. TopProject - The greatest potential of the project (Evaluation documents: Processed LeanCanvas of the project + product prototype)

Summer semester:

Competitions:

 1. Marketing – developed marketing plan (implemented or prepared) + Q&A at JA EXPO
 2. Financial management - presented annual report + Q&A at JA EXPO
 3. Business Pitch – English presentation at JA EXPO
 4. STEM Project – Prototype or final product
 5. MediaCup – Continuous reporting of PR activities
 6. JA StartUp – Winner representing the Czech Republic at an international competition - (Combination of all outputs from individual categories)

STAŇTE SE PARTNEREM JA CZECH A PODPORUJTE S NÁMI VZDĚLÁNÍ MLÁDEŽE

Rozvíjejte s námi studenty

Programy JA Czech projde ročně téměř deset tisíc studentů, pomozte nám toto číslo navýšit. Přispějte s námi k rozvoji vzdělání a potenciálu mladých lidí!